Home » ใจซ่อนรัก by ฌามิวอาห์
ใจซ่อนรัก ฌามิวอาห์

ใจซ่อนรัก

ฌามิวอาห์

Published
ISBN :
Paperback
357 pages
Enter the sum

 About the Book 

โอย กลุม... หวันยิหวา ไมรูจะหาทางปฏิเสธเพือนรักไดอยางไรเมือถูกขอรองใหทำในสิงทีเสียงตอสถานภาพหัวใจใหตองสันคลอนตำแหนง เพือนเจาสาว นะเธอเตมใจรับ แตมันดันพวงหนาทีสำคัญคือการรูดซิปปาก เพือนเจาบาว ใหสนิท เพราะถาเขาเกิดแฉถึงอดีตทีไมนาจดจำออกมา อาจทำใหMoreโอ๊ย กลุ้ม... หวันยิหวา ไม่รู้จะหาทางปฏิเสธเพื่อนรักได้อย่างไรเมื่อถูกขอร้องให้ทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อสถานภาพหัวใจให้ต้องสั่นคลอนตำแหน่ง เพื่อนเจ้าสาว น่ะเธอเต็มใจรับ แต่มันดันพ่วงหน้าที่สำคัญคือการรูดซิปปาก เพื่อนเจ้าบ่าว ให้สนิท เพราะถ้าเขาเกิดแฉถึงอดีตที่ไม่น่าจดจำออกมา อาจทำให้เพื่อนรักต้องกลายมาเป็นม่ายขันหมากแทนทว่า...การจะปิดปากเขาทำให้เธอยุ่งยากใจ เพราะต้องเอาตัวเข้าไปพัวพันซึ่งมันก็เสี่ยงต่อความลับของเธอเช่นกัน แต่วันวิวาห์แสนหวานจะเปลี่ยนเป็นฝาดขมเพราะน้ำตา หรือเผ็ดร้อนเพราะเกิดการรุมทึ้งตบตีไม่ได้เด็ดขาด!เพราะฉะนั้นต่อให้ต้องเอาความลับของเธอ แลกกับการรักษาความลับของเพื่อนเธอก็ จะกัดฟันยอมๆ เขาไป...